Böngésző

Társadalomtudomány Filozófia, vallásfilozófia, hermeneutika, etika

A megismerés tragikuma

Online antikvárium: A megismerés tragikuma Szerző:
Földes-Papp Károly
Kiadó:
Budapest-Szeged
Kiadás éve: 1941
Oldalszám: 172

A megismerés elméletének fogalma, felosztási módja és módszere. A megismerés lefolyása, határai, tragikuma, a filozófiai megismerés. Földes-Papp Károly filozófus, teológus. Bölcseleti és teológiai tanulmányainak befejezése után református lelkész lett, de érdeklődése a tudományos pálya felé terelte.  1947–48-ban a szegedi egyetem bölcsészkarán a filozófiai tanszéket vezető docens. Az egyetemi autonómia eltörlése miatt a tanítástól visszalépett. A magyar forradalom leverése után Nyugatra emigrált. Nyugat-Németországban mint nyelvtanár, kiadói lektor, szabadfoglalkozású íráselemző, végül mint egy német protestáns gyülekezet lelkésze dolgozott. Főleg az Új Látóhatárban publikált. A borító sérült, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A Napváros

Online antikvárium: A Napváros Szerző:
Campanella, Tommaso
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2002.
Oldalszám: 152
Fordító:
Sallay Géza

Utószóval és jegyzetekkel ellátta Sallay Géza.
"Napvárosban mindenki dolgozik, a termett javakat a szükségletek szerint osztják el, közös vallás van, mely semmiben sem hasonlítható a tételes kereszténységhez, nincs magántulajdon, árúcsere, a hatalom,  az irányítás a tudósok kezében öszpontosul..."
A szerző 1602-ben, az inkvizíció börtönében írt államelméleti munkája.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban.(Biz105)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 400Ft.-

A Neo-Tech felfedezés

Online antikvárium: A Neo-Tech felfedezés Szerző:
Frank R. Wallace
Kiadó:
S.l.
Kiadás éve: 1992
Oldalszám: 270
Fordító:
S.n.

Önöket a történelem során manipulálták, megfosztották boldogulásuktól és boldogságuktól, áldozatul estek politikusoknak, teológusoknak, álértelmiségieknek. Ha önnek sikerül birtokába vennie a Neo-Tech mind a 114 Előnyét, mindörökre korlátlan jómódra, boldogságra és romantikus szerelemre tesz szert. Olvasott állapotban, a lapszéleken elszíneződés.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A nyugat alkonya I-II.

Online antikvárium: A nyugat alkonya I-II. Szerző:
Spengler, Oswald
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1994.
Oldalszám: 674+3 táblázat, 803
Fordító:
Juhász Anikó, Csejtei Dezső, Simon Ferenc

A világtörténelem morfológiájának körvonalai. Első kötet: Alak és valóság; Második kötet: Világtörténeti perspektívák.
Kiadói műbőrkötében, új állapotban. (Biz. 649)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 14 000Ft.-

A rómaiak nagysága és hanyatlása

Online antikvárium: A rómaiak nagysága és hanyatlása Szerző:
Montesquieu
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1975
Oldalszám: 272
Fordító:
Szávai János
Szerkesztő:
Szabó Ede

Charles-Louis de Secondat, La Brède és Montesquieu bárója, a francia felvilágosodás nagy bölcselő-írójának, A törvények szelleme s a Perzsa levelek híres szerzőjének ez a műve ma is friss és eleven, tanulságos olvasmány: a történetfilozófiai esszének s általában az esszének valóságos mintapéldája. Montesquieu nem a római történelmet meséli el: ez inkább csak ürügy mondanivalója kifejtésére. Ő az „igazság tanúja” akar lenni; boncol, elemez, összevet, s végül olyan következtetéseket von le, amelyek ma is, a gyakorlatban is hasznosíthatók. Elsősorban az igazságosabb társadalmi rendszer megteremtésének a lehetősége foglalkoztatja, a szabadság és a jólét, az eszményi államrend, a jó és rossz törvények következményeinek konok kutatása, az értelem keresése. Minden összefüggéseiben vizsgál: a kormányzás formáit - melyek közül legjobbnak a köztársasági formát tartja -, a politikai intézményeket, a nevelést, a tulajdonviszonyokat, a háborúkat, hódításokat, az állam nagyságát és hanyatlását. Tiszta, világos stílusban és elegánsan megfogalmazott esszéje alapgondolata, hogy a politika végső és legfőbb célja nem az állam hatalmának, hanem az emberek boldogságának a biztosítása. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A szenvedélyes szerelemről

Online antikvárium: A szenvedélyes szerelemről Szerző:
Arthur Schopenhauer
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 78
Fordító:
Rózsahegyi Zoltán

Arthur Schopenhauer német filozófus, metafizikus. A köztudatba „a pesszimizmus filozófusaként” vonult be, mivel a világunkat, s abban életünket egy rossz tréfának tartotta. „Kellemetlen és elviselhetetlen vagy, s úgy találom, hogy végtelenül nehéz veled együtt élni, fölényeskedő okosságod megrontja minden jó tulajdonságodat, s hasznavehetetlenné tesz a világ számára pusztán azért, mert nem tudsz erőt venni azon vágyadon, hogy mindent jobban tudj, mint más." Az anyja írta e sorokat Schopenhauernek, s el lehet képzelni: ha ő így vélekedett róla, mit gondoltak felőle mások. Mire felnőtt, már rendelkezett a zsémbes öregemberek összes tulajdonságával. Gyanakvó, elviselhetetlen ember lett. Nem elég, hogy töltött pisztollyal a párnája alatt aludt, de gyilkosságtól tartva sosem borotváltatta magát a borbélynál, még a pipáit is zár alatt tartotta, nehogy megmérgezzék. Anyja szeretetét elvesztette, nem volt felesége, gyereke, és nem volt egyetlen barátja sem, teljesen egyedül élt a világban. Így volt ideje rá, hogy A világ mint akarat és képzet címmel megírja élete fő művét, amely azonban semmi visszhangot nem keltett. Ö maga persze meg volt győződve róla, hogy a filozófia ezeréves problémáit oldotta meg könyvében, így bár az értetlenség rettentően bántotta mértéktelen hiúságát, azzal vigasztalta magát, hogy a zseniket csak az utókor ismeri fel. Miután könyvét nem vásárolták, eltökélte, hogy tanítani fogja gondolatait. A berlini egyetemen próbálkozott, Hegellel vetélkedve, de előadásait szinte üres padsorok előtt tartotta, így hamar lemondott katedrájáról. Ezután beköltözött egy kis panzióba, s ott élt évtizedekig kutyájával, a gúnyosan „ifjú Schopenhauer”-nek nevezett blökivel. Vénséges aggastyán volt már, amikor végre felfedezték kétségtelen filozófiai nagyságát. Hetvenedik születésnapján szinte egyik napról a másikra a filozófia lángelméjeként ünnepelte a világ, ő pedig gyerekes örömmel fogadta a későn jött elismerést. Még két évet élt abban a boldog tudatban, hogy mégis adott valamit az embereknek, akiket pedig úgy utált világéletében.” (Kalendárium Press)  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A tárgyak rendszere

Online antikvárium: A tárgyak rendszere Szerző:
Jean Baudrillard
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1987
Oldalszám: 246
Fordító:
Prof., dr. Albert Sándor

Jean Baudrillard a posztmodern filozófia képviselője kötetében azt állítja, hogy a bennünket körbevevő tárgyak rendszert alkotnak. A dolgok, a tárgyak nem csak önmagukat jelentik, hanem mindegyik egyben implicit jelzés a másik irányába. Hallgatólagosan mindegyik tárgy a másikra utal, a másikra mutat, azt jelzi. Mert a felszín alatt ugyanazt a nyelvet beszélik. Ez a nyelv pedig leginkább egy bizonyos fajta státusz, egy bizonyos fajta életstílus, életforma. Baudrillardnál az ún. fogyasztói társadalom lényegi meghatározottsága az, hogy a tárgyakat már nem annyira a használati értékük, mintsem inkább a jelzőértékük miatt veszik. Mert az egyes tárgy a tárgyaknak egy egész rendszerét jelzi. Vagyis amikor dolgokat veszünk, akkor tulajdonképpen magukat a jeleket, a jelzőrendszert fogyasztjuk. És eleve arra is irányul a fogyasztásunk. Tehát nem is annyira a tárgy az amit fogyasztunk, hanem maga a státusz, az életstílus, az életforma. A szerző leleplező módon állítja elénk az emberi kapcsolatok helyett a tárgyak pótszerét kereső fogyasztói társadalmat. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A világ mint akarat és képzet

Online antikvárium: A világ mint akarat és képzet Szerző:
Arthur Schopenhauer
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1991
Oldalszám: 642
Fordító:
Tandori Ágnes, Tandori Dezső, Tar Ibolya

Arthur ​Schopenhauer főműve a gondolkodástörténet ritka, nagy filozófiai rendszert építő alkotásai közé tartozik, mely struktúráját és nyelvezetét tekintve is eltér a hagyományos, illetve az ún. német idealista és kriticista filozófiai művektől. Nemcsak a filozófiában számított mérföldkőnek, hanem a XX. századi világirodalomra és a modern lélektanra is rendkívüli hatást gyakorolt. A kognitív megismeréstől, illetve az emberi beavatkozástól függetlenül működő és ható gonosz és kiszámíthatatlan akarat teremti és tartja a világot szenvedésekkel teli, örökös körforgásban. Közvetett objektivációi közül elsősorban az ember az, aki megpróbál szabadulni hatalmától. Ennek két módozata lehetséges: az esztétikai út, vagyis a művészetek, illetve az etikai út, ahol is az aszkézis vezethet el az akarattól független szabadsághoz. A mű voltaképpen négy könyvből áll, melyek szisztematikusan, mindazonáltal izgalmas olvasmányként dolgozzák fel a megismerés, az ontológia, az esztétika és az etika területeit. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 26 könyv
1. oldal / 4 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: