Böngésző

Társadalomtudomány Filozófia, vallásfilozófia, társadalomfilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, hermeneutika, etika

A bizonyosságról

Online antikvárium: A bizonyosságról Szerző:
Ludwig Wittgenstein
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 275
Fordító:
Neumer Katalin

A 20. század egyik legnagyobb hatású gondolkodójától mind ez idáig magyarul csak egyetlen – első – műve, a Logikai-filozófiai értekezés jelent meg. Most, a könyvkiadás sajátos fintoraként, Wittgenstein utolsó sorait tarthatja a kezében a magyar olvasó. A két mű egyúttal a filozófus két korszakát képviseli. Az Értekezésben – melyet Wittgenstein a Monarchia katonájaként az első világháború lövészárkaiban írt – a Bécsi Kör filozófusai ismertek eszméik letisztult megfogalmazására. Ám e szellemi rokonság hangoztatása Wittgensteinből csak idegenkedést váltott ki. A bizonyosságról című mű pedig a filozófus „cambridge-i korszakának” szülötte, mely korszak gondolatvilágát többek közt az analitikus filozófusok, illetve a „mindennapi nyelv filozófusai” érezték a magukéhoz közelállónak. Ám ők is Wittgenstein elutasításával találkoztak. A Wittgenstein-műveknek ez a sajátosan ellentmondásos befogadása – a hatástörténet megszokott megértési-félreértési jelenségein túl – maguknak a szövegeknek a megszokottat meghaladó rejtélyességével magyarázható. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Adalék a morál genealógiájához (A legutóbb közreadott "Jón és gonoszon túl" kiegészítéseként és magyarázataként)

Online antikvárium: Adalék a morál genealógiájához (A legutóbb közreadott Szerző:
Friedrich Nietzsche
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 198
Fordító:
Romhányi Török Gábor

A könyv Nietzsche legtöbbet vitatott, legmélyenszántóbb és minden bizonnyal legmaradandóbb alkotása. Végletesen leegyszerűsítve: a zsidó-keresztény kultúra által „kitenyésztett” ember kritikai története. Az aszkétikus pap az aszkétikus ideálra összpontosítva, a rossz lelkiismeret és érzelmi túlfűtöttség állandó ébrentartásával hogyan gyakorolja a hatalmat a nyájon, mi módon lesz pásztora, orvosa, felügyelője, milyen hatalmi technológiát, technikát alkalmaz, melyek fő stratégiai és taktikai támpontjai az élet energiáival való kontraszelektív gazdálkodásban? Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A filozófia világtörténetete

Online antikvárium: A filozófia világtörténetete Szerző:
Störig, Hans Joachim
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1997.
Oldalszám: 614
Sorozat:
Helikon Universitás, Filozófia

" És amikor a rend a határt kiszabta, mi volt alul: és mi került fölébe? itt vak álmok, ott erők forradalma, lent bomlás, fent a formák büszkesége. (Rig-Véda) A Müncheni Egyetem filozófiaprofesszorának műve.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban. (Biz. 228)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A lelkiismeret

Online antikvárium: A lelkiismeret Szerző:
Reisinger János
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2005
Oldalszám: 272

1912 óta nem jelent meg önálló kötet hazánkban a lelkiismeretről. Mint fogalomra gyakran hivatkozunk rá, hiányát keserűen panaszoljuk, de hogy a lelkiismeret törvénye a legegyetemesebb, amelynek követésétől, megtartásától függ az emberségünk, boldogságunk, ezt mintha nem vennénk komolyan. Meggyőződése, hite, vallása nem mindenkinek van, nem is lehet, lelkiismerete azonban igen. Ha magunknak jót kívánunk, és általában teljes mértékben, akkor vajon mi akadályoz meg minduntalan abban, hogy a másik embernek is megadjuk ugyanazt a figyelmet és jót? Mi az, ami mozdíthatatlan bizonyosság a lelkiismeretről, s mi az, ami segíti is ennek megvalósulását a hétköznapi életben? Hogyan viszonyul egymáshoz lelkiismeret, értelem, akarat? Mit tegyünk a lelkiismeret-furdalással? Adottság vagy alakítható képesség is a lelkiismeret? Ennek az emberben lévő igazságosságmércének van-e további mércéje? Miért késlekedett oly sokáig a történelemben a lelkiismereti szabadság elismerése és mindenki számára való biztosítása? Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A létezőről és a lényegről

Online antikvárium: A létezőről és a lényegről Szerző:
Aquinói Szent Tamás
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 166
Fordító:
Klima Gyula
Sorozat:
Harmonia Mundi Könyvek

Aquinói Szent Tamás a skolasztika virágkorának legnagyobb hatású gondolkodója volt. Monumentális életművét a nagy gótikus katedrálisokhoz szokás hasonlítani. Filozófiai rendszerében a ráció eszközeivel foglalta világos, áttekinthető rendszerbe a mindenséget, annak anyagi és spirituális szféráit egyaránt. A létezőről és a lényegről című traktátus metafizikájának, a Természet princípiumairól pedig természetfilozófiájának összefoglalását nyújtja. A Summa Theologiae szemelvényei lét- és ismeretelméletének teológiai alkalmazását illusztrálják. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A megismerés tragikuma

Online antikvárium: A megismerés tragikuma Szerző:
Földes-Papp Károly
Kiadó:
Budapest-Szeged
Kiadás éve: 1941
Oldalszám: 172

A megismerés elméletének fogalma, felosztási módja és módszere. A megismerés lefolyása, határai, tragikuma, a filozófiai megismerés. Földes-Papp Károly filozófus, teológus. Bölcseleti és teológiai tanulmányainak befejezése után református lelkész lett, de érdeklődése a tudományos pálya felé terelte.  1947–48-ban a szegedi egyetem bölcsészkarán a filozófiai tanszéket vezető docens. Az egyetemi autonómia eltörlése miatt a tanítástól visszalépett. A magyar forradalom leverése után Nyugatra emigrált. Nyugat-Németországban mint nyelvtanár, kiadói lektor, szabadfoglalkozású íráselemző, végül mint egy német protestáns gyülekezet lelkésze dolgozott. Főleg az Új Látóhatárban publikált. A borító sérült, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A Napváros

Online antikvárium: A Napváros Szerző:
Campanella, Tommaso
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2002.
Oldalszám: 152
Fordító:
Sallay Géza

Utószóval és jegyzetekkel ellátta Sallay Géza.
"Napvárosban mindenki dolgozik, a termett javakat a szükségletek szerint osztják el, közös vallás van, mely semmiben sem hasonlítható a tételes kereszténységhez, nincs magántulajdon, árúcsere, a hatalom,  az irányítás a tudósok kezében öszpontosul..."
A szerző 1602-ben, az inkvizíció börtönében írt államelméleti munkája.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban.(Biz105)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 400Ft.-

A nyugati filozófia története (A politikai és társadalmi körülményekkel összefüggésben, a legkorábbi időktől napjainkig)

Online antikvárium: A nyugati filozófia története (A politikai és társadalmi körülményekkel összefüggésben, a legkorábbi időktől napjainkig) Szerző:
Bertrand Russell
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 720
Fordító:
Kovács Mihály
Szerkesztő:
Dörömbözi János

A minden idők egyik legfontosabb filozófiai művének tartott A nyugati filozófia története káprázatosan egyedi feltárása a korszakok jelentős filozófusainak, ideológiáinak – Platóntól és Arisztotelésztől Spinozáig, Kantig és a huszadik századig. Ezt egy olyan ember írta, aki maga változtatta meg a filozófia történetét. A mű a mai napig páratlan átfogóságában, világosságában, műveltségében, kecsességében és szellemességében. Hetvenhat fejezetben követi nyomon a filozófiát a görög civilizáció felemelkedésétől a XX. századi logikai elemzés megjelenéséig. Amikor Russell 1950-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat, A nyugati filozófia története egyike volt azoknak a könyveknek, amelyek elnyerték a díjat. Újszerű állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 63 könyv
1. oldal / 8 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: