Böngésző

Társadalomtudomány Filozófia, vallásfilozófia, társadalomfilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, hermeneutika, etika

Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája

Online antikvárium: Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája Szerző:
Bolberitz Pál - Gál Ferenc
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1987
Oldalszám: 581

Ez a könyv két, Aquinói Szent Tamás filozófiáját és teológiáját tárgyaló nagyszabású tanulmányt, továbbá a „skolasztika fejedelmének” két eredeti és csorbítatlan szövegű művét tartalmazza, ami nyilvánvalóvá teszi megírásának és kiadásának célját: újra felidézni - munkássága legfontosabb aspektusainak bemutatásával - a keresztény gondolkodás meghatározó személyiségének alakját és életművét, és ízelítőül megszólaltatni őt magát is. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

A rómaiak nagysága és hanyatlása

Online antikvárium: A rómaiak nagysága és hanyatlása Szerző:
Montesquieu
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1975
Oldalszám: 272
Fordító:
Szávai János
Szerkesztő:
Szabó Ede

Charles-Louis de Secondat, La Brède és Montesquieu bárója, a francia felvilágosodás nagy bölcselő-írójának, A törvények szelleme s a Perzsa levelek híres szerzőjének ez a műve ma is friss és eleven, tanulságos olvasmány: a történetfilozófiai esszének s általában az esszének valóságos mintapéldája. Montesquieu nem a római történelmet meséli el: ez inkább csak ürügy mondanivalója kifejtésére. Ő az „igazság tanúja” akar lenni; boncol, elemez, összevet, s végül olyan következtetéseket von le, amelyek ma is, a gyakorlatban is hasznosíthatók. Elsősorban az igazságosabb társadalmi rendszer megteremtésének a lehetősége foglalkoztatja, a szabadság és a jólét, az eszményi államrend, a jó és rossz törvények következményeinek konok kutatása, az értelem keresése. Minden összefüggéseiben vizsgál: a kormányzás formáit - melyek közül legjobbnak a köztársasági formát tartja -, a politikai intézményeket, a nevelést, a tulajdonviszonyokat, a háborúkat, hódításokat, az állam nagyságát és hanyatlását. Tiszta, világos stílusban és elegánsan megfogalmazott esszéje alapgondolata, hogy a politika végső és legfőbb célja nem az állam hatalmának, hanem az emberek boldogságának a biztosítása. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A szellem fenomenológiája

Online antikvárium: A szellem fenomenológiája Szerző:
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1979
Oldalszám: 554
Fordító:
Szemere Samu
Szerkesztő:
Mátrai László-Molnár Erik-Szigeti József
Sorozat:
Filozófiai Írók Tára - Új folyam XIX.

Hegel művei a filozófiatörténet legnehezebb olvasmányai közé tartoznak. Absztraktsága és elvontsága néha olyan szinten mozog, hogy filozófiájáról beszélni nem lehet másként, mint szó szerint idézni a szerzőt, mert az az érzésünk támad, hogy egy szó megváltoztatása vagy kihagyása is végzetes lehet. A szellem fenomenológiája című munkáról maga Hegel írja azt, hogy igazán csak akkor érthetjük meg az első mondatokat, ha már az egész művet értjük – ez a sajátos paradoxon, körbenforgás gyakran lehet élményünk Hegel olvasásakor. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A szenvedélyes szerelemről

Online antikvárium: A szenvedélyes szerelemről Szerző:
Arthur Schopenhauer
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 78
Fordító:
Rózsahegyi Zoltán

Arthur Schopenhauer német filozófus, metafizikus. A köztudatba „a pesszimizmus filozófusaként” vonult be, mivel a világunkat, s abban életünket egy rossz tréfának tartotta. „Kellemetlen és elviselhetetlen vagy, s úgy találom, hogy végtelenül nehéz veled együtt élni, fölényeskedő okosságod megrontja minden jó tulajdonságodat, s hasznavehetetlenné tesz a világ számára pusztán azért, mert nem tudsz erőt venni azon vágyadon, hogy mindent jobban tudj, mint más." Az anyja írta e sorokat Schopenhauernek, s el lehet képzelni: ha ő így vélekedett róla, mit gondoltak felőle mások. Mire felnőtt, már rendelkezett a zsémbes öregemberek összes tulajdonságával. Gyanakvó, elviselhetetlen ember lett. Nem elég, hogy töltött pisztollyal a párnája alatt aludt, de gyilkosságtól tartva sosem borotváltatta magát a borbélynál, még a pipáit is zár alatt tartotta, nehogy megmérgezzék. Anyja szeretetét elvesztette, nem volt felesége, gyereke, és nem volt egyetlen barátja sem, teljesen egyedül élt a világban. Így volt ideje rá, hogy A világ mint akarat és képzet címmel megírja élete fő művét, amely azonban semmi visszhangot nem keltett. Ö maga persze meg volt győződve róla, hogy a filozófia ezeréves problémáit oldotta meg könyvében, így bár az értetlenség rettentően bántotta mértéktelen hiúságát, azzal vigasztalta magát, hogy a zseniket csak az utókor ismeri fel. Miután könyvét nem vásárolták, eltökélte, hogy tanítani fogja gondolatait. A berlini egyetemen próbálkozott, Hegellel vetélkedve, de előadásait szinte üres padsorok előtt tartotta, így hamar lemondott katedrájáról. Ezután beköltözött egy kis panzióba, s ott élt évtizedekig kutyájával, a gúnyosan „ifjú Schopenhauer”-nek nevezett blökivel. Vénséges aggastyán volt már, amikor végre felfedezték kétségtelen filozófiai nagyságát. Hetvenedik születésnapján szinte egyik napról a másikra a filozófia lángelméjeként ünnepelte a világ, ő pedig gyerekes örömmel fogadta a későn jött elismerést. Még két évet élt abban a boldog tudatban, hogy mégis adott valamit az embereknek, akiket pedig úgy utált világéletében.” (Kalendárium Press)  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A szimbolizáció (Hogyan cselekszünk szimbólumokkal)

Online antikvárium: A szimbolizáció (Hogyan cselekszünk szimbólumokkal) Szerző:
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2021
Oldalszám: 504
Szerkesztő:
Havas Ferenc

„Egész életünkben szimbolikus megnyilvánulások elemzésével foglalkoztunk. Ez a könyv különböző kutatásaink összefoglalása. Alapvető célunk megérteni és megértetni a világ szimbolikus megközelítésének sajátosságait, természetét és működését, s mivel a szimbólumhasználat mind a világ megismerésének, mind mások befolyásolásának igen hatékony eszköze, rendkívül fontosnak tartjuk, hogy minél több ember - lehetőleg mindenki - képes legyen tudatosan használni ezt az eszközt, s másfelől, képes legyen felismerni, amikor ezen eszköz felhasználásával mások befolyásolni próbálják. De talán a legfontosabb az, hogy a szimbolikus gondolkodás az egyik legalkalmasabb formája a különböző emberi nézőpontok szintetizálásának is, s így a versengés társadalmából a szinergia társadalmába átvezető folyamat adekvát megközelítési módja is lehet.” Újszerű állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A társadalmi szerződés

Online antikvárium: A társadalmi szerződés Szerző:
Jean-Jacques Rousseau
Kiadó:
Bukarest
Kiadás éve: 1972
Oldalszám: 216
Fordító:
Mikó Imre
Sorozat:
Téka

A társadalmi szerződés mint filozófiai fogalom azzal a társadalomfilozófiai problémával áll kapcsolatban, amely a politikai hatalom jogszerűségére kérdez rá. Milyen feltételek mellett tekinthető egy állam legitimnek? Milyen jogosítványai és kötelességei vannak az állampolgárnak a hatalommal szemben? Milyen jogokat gyakorolhat a hatalom az állampolgárok fölött? Rousseau szerint az ember csak a törvényes hatalomnak tartozik engedelmességgel, s ez a törvényes hatalom csak megállapodásokon alapulhat. A megállapodás azonban nem szülhet rabszolgaságot, nem foglalhatja magába a lemondást az emberi szabadságról, mert az ellentmond az emberi mivoltunknak, egyenlő az emberi jogokról és kötelességekről való lemondással. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A tudományos forradalmak szerkezete

Online antikvárium: A tudományos forradalmak szerkezete Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 322
Fordító:
Bíró Dániel
Sorozat:
Társadalomtudományi Könyvtár

Könyve filozófiai bestseller, mely alapvetően megváltoztatta a tudomány természetéről kialakult felfogást. Kuhn szerint a tudomány nem az új ismeretek lineáris felhalmozódásával halad előre, hanem időszakos forradalmakon megy keresztül, melyeket „paradigmaváltásoknak” is nevezett, melyek során a tudományos érdeklődés egy bizonyos területen hirtelen alakul át. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A világválság

Online antikvárium: A világválság Szerző:
Hamvas Béla
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1983
Oldalszám: 95
Szerkesztő:
Szigethy Gábor
Sorozat:
Gondolkodó Magyarok

  Hamvas Béla három rokon témájú és gondolatilag egymáshoz kapcsolódó írását tartalmazza e kötet. Hamvas Béla 1936 derekán a világ válságos állapotáról gondolkodik. A világválság okait, eredetét és távlatait kutatja, tárgyilagos pontossággal lajstromozza a tudomány, a politika, a társadalmi mozgalmak eredménytelenségeit, félmegoldásait, kudarcait; tudományos pontossággal értekezik az emberiség megmenthetetlenségéről. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

Ugrás:
Összesen: 63 könyv
Elöző 2. oldal / 8 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: