Böngésző

Társadalomtudomány Szellemtudomány (antropozófia)

A Máté-evangélium

Online antikvárium: A Máté-evangélium Szerző:
Rudolf Steiner
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 248
Fordító:
Göröntsér Márton
Szerkesztő:
Korcsog Balázs

Tizenkét előadás, Bern, 1910. szeptember 1-12. Az evangéliumokról szóló előadásoknak ebben a kötetében Rudolf Steiner többek között a héber nép missziójával foglalkozik, és ennek kapcsán a vérségi leszármazás jelentőségével. Megtudhatjuk az előadásokból, miért különbözik Jézus nemzetségtáblája és születésének leírása a Lukács- és a Máté-evangéliumban, miről szól a nyolc boldogság, és mi az alapja Krisztus gyógyító erejének. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A Rózsakeresztesek teozófiája

Online antikvárium: A Rózsakeresztesek teozófiája Szerző:
Rudolf Steiner
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2000
Oldalszám: 151
Szerkesztő:
Juhász József

A ​szellemi mozgalomnak határozott célja van, nevezetesen, hogy előre formálja a jövő emberiségét. Ez a cél csak a szellemi bölcsesség magunkba fogadása révén érhető el. Ez az a gondolat, amely abban a lélekben él, aki a szellemtudományt az emberiség nagy feladataként fogja fel, s úgy tekinti azt, mint a fejlődéstől elválaszthatatlant. Minél inkább elismerjük ezt, annál inkább meggyorsítjuk az emberiség átalakítását olyanná, amilyennek a hatodik korszakban lennie kell. A lényeg az, hogy az emberek az egész Földön szellemileg találják meg egymást azért, hogy a jövőt pozitív irányban formálhassák. Ezért hangsúlyozta a rózsakeresztes testvériség négyszáz évvel ezelőtt – amikor korunk elindult a legmélyebb materializmus felé – azt a gyakorlati szellemtudományt, amely az élet összes problémájára választ ad. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei

Online antikvárium: A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei Szerző:
Rudolf Steiner
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 131
Fordító:
Dr. Szilágyi Jenőné

Akkor helyezkedünk helyes álláspontra az érzékfeletti világgal szemben, ha feltételezzük, hogy egészséges gondolkodással és érzülettel meg lehet érteni a magasabb világokból fakadó ismeretek minden igazságát, és ezzel a megértéssel megvethetjük a magunk látó képességének is szilárd alapját bár ahhoz, hogy ezt megszerezzük, természetesen még más is szükséges. Ha ettől az úttól visszariadunk, és csak más módon igyekszünk behatolni a magasabb világokba, bezárjuk magunk előtt a valódi, magasabb megismerés kapuját. Az az elv, hogy csak akkor ismerem el a magasabb világok létezését, ha már láttam azokat, éppen a `látás` elé gördít akadályokat. Viszont ha előbb józan gondokodással meg akarjuk érteni azt, amit később megláthatunk, elősegítjük látásunk kifejlődését. Ez fontos erőket varázsol elő lelkünkben, amelyek elvezetnek a `látás`-hoz. A könyv az antropozófia egyik alapvető `tankönyve`. Részletesen foglalkozik az ember felépítésével, a sors kérdéseivel, a szellemi világ szféráival és az ember halál utáni útjával. Rudolf Steiner számos előadásában hivatkozik rá, mint alapvető műre, ezért az antropozófia iránt érdeklődők könyvtárából nem hiányozhat. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Az Akasha Krónikából

Online antikvárium: Az Akasha Krónikából Szerző:
Rudolf Steiner
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 154
Fordító:
Esze Gáborné

Ahogy minden embernek, úgy a Kozmosznak, mint szellemi lénynek is van emlékezete. Az ezoterikus hagyományban a gnózis és az antropozófia ezt Akasha Kónikának nevezi, amelyben a nagy kozmikus eseményektől az egyes emberi sorsok történéséig mindent feljegyeznek. Ez voltaképp nem más, mint a kollektív tudat valamiféle energiamezőként való megtestesülése, amely nem csupán az emberiség életében megtörtént és bekövetkezésre váró történéseket, de minden gondolatot, érzelmet és vágyat is tükröz – az idők végezetéig. Minden korban voltak olyan emberek, akik – magasabb szellemi képességeik fejlesztésével – képesek voltak ennek az érzékfeletti krónikának az olvasására. Őket nevezik beavatottaknak. Ilyen képességek fejlesztése ma is lehetséges, sőt a beavatást is el lehet érni. Maga a könyv szerzője is ezt az utat járta végig, és érte el a beavatást. Így jutott el az Akasha Krónika olvasásáig. Aki megszerzi magának a szellemi világban való észlelés képességét, az események nem úgy állnak előtte, mint a történelem holt bizonyítékai, hanem teljesen elevenen. Bizonyos módon lejátszódik előtte, ami történt. A beavatottak sokkal távolabbi múltba pillanthatnak bele, mint amit az általános történelem ábrázol, és közvetlen szellemi észélelésük folytán a dolgokat sokkal megbízhatóbban írhatják le. Mindazt, amit az Akasha Krónikában a Kozmosz, a Föld és az emberiség fejlődéséről meg lehetett tudni, Steiner e könyvben írta meg. Steiner szerint az atlantisziak, s így mi is az 5 millió évvel ezelőtt létező Lemúria leszármazottai vagyunk, amelynek sorsát végül egy világűrből érkező meteorit pecsételte meg. Steiner korát megelőző látomásaiban egy régi-új világot fest a szemünk elé: az emberek telepatikusan kommunikálnak egymással, és képesek arra, hogy a természet energiájával feltöltekezzenek, s ezáltal maximális életerővel éljenek. Különös, a talajt sosem érintő eszközökkel közlekednek, és komoly spirituális tudással rendelkeznek. Steiner állításait azóta a világ minden tájáról független médiumok tucatja igazolta vissza, jobbára olyanok, akik kulturális és nyelvi sajátságaik miatt nem ismerték sem Steinert, sem ezoterikus munkásságát. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

Egyiptom mítoszai és misztériumai

Online antikvárium: Egyiptom mítoszai és misztériumai Szerző:
Rudolf Steiner
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 167
Fordító:
Göröntsér Márton

Az Atlantisz utáni kultúrperiódusok vallásos szemléletében szimbolikusan a kozmikus események fejeződnek ki. Az első, az ó-indiai kultúrperiódus felidézte a Föld legelső időszakát a perzsa a másodikat, a Jó és a Gonosz princípiumát a régi egyiptomi ember pedig a harmadik időszakot, a maga hármasságával, Oziriszével, Íziszével és Hóruszával együtt. A negyedik, görög-római kultúrkorszaknak aztán már Olümposza volt, - a lelkek Atlantisz istenalakjaira emlékeztek vissza. Majd beköszöntött az újabb periódus, az Atlantisz utáni ötödik kultúrkorszak. Mi magunk is ebben élünk. Mire emlékezhetünk? Semmire sem! Ez az oka annak, hogy miért éppen ebben a kultúrkorszakban jutott hely az oly sok vonatkozásban Isten nélküli világnak, hogy miért éppen az ötödik korszak van ráutalva arra, hogy ne a múltba tekintsen vissza, hanem előre nézzen a jövő felé. Az ötödik korszaknak a jövő irányába kell tekintenie, ahol majd újra fel kell támadnia az isteneknek! Az ötödik korszak Istenről alkotott képei többé nem lehetnek már emlékképek - az ebben a korszakban élő embereknek előre kell tekinteniük, mert életüknek csak ekkor lesz spirituális jellege. Lelkeink át meg át vannak szőve titokzatos kapcsolatokkal - az egyiptomi korszak mai ismétlődését olyan kiindulópontnak tekinthetjük, ahonnan valóban eljuthatunk ahhoz a felismeréshez, miszerint ötödik korszakunk a világ középpontjában áll. Korunk emberének tehát éppen ezért előre kell tekintenie a mi feladatunk, hogy első ízben értsük meg teljes mértékben Krisztus tettét, a golgotai misztériumot! Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

Élet a halál és az újraszületés között

Online antikvárium: Élet a halál és az újraszületés között Szerző:
Rudolf Steiner
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 166
Fordító:
Eaze Gáborné

A kozmikus lények szemszögéből nézve. 10 előadás: München, 1912. november 5 - 1913. április 1. „A szellemi tények nem földi eszmékből származnak, hanem a teljes élet látásából, mely akkor mutatkozik meg, ha a földi élethez hozzávesszük a halál és az újraszületés között eltöltött időt is. A valódi szellemtudomány nélkül a jövőben nem maradhat fenn az emberiség! Persze nem úgy, ahogy valamilyen más tudás nélkül nem maradhatna fenn, hiszen a szellemtudomány olyan tudomány, amely nemcsak fogalmakat és eszméket ad az embernek, hanem életet is! Amit a lélek egyik inkarnációjában mint szellemtudományos fogalmakat és eszméket fogad magába, az következő testet öltésekor életté, belső életerővé, jó életműködéssé válik. A szellemtudomány tehát nem csupán fogalmakban és eszmékben való életet ad az embernek, hanem valódi életerő, életelixírt!" Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Ember és élet. A bölcseleti antropológia alapvonalai

Online antikvárium: Ember és élet. A bölcseleti antropológia alapvonalai Szerző:
Málnási Bartók György
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1939.
Oldalszám: 260

("Ennek ​a munkának magvát azok az elmélkedések képezik, amelyeket már ezelőtt 22 évvel kezdettem a lelki élet természetéről és lényegéről. Elmélkedéseim folyamán mind világosabb lett előttem, hogy az ember csak mint a test, lélek és szellem organikus rendszere érthető meg. Világossá lett előttem az is, hogy az embernek szerves egysége mélyen van tagolva a természet egységébe: az Én a Nem-Én nélkül éppen olyan kevéssé érthető meg, mint a Nem-Én az Én nélkül. Lassanként egész felfogásom középpontjába a rendszer gondolata került: az ember a maga tevékenységeinek szerves rendszere. E tevékenységek által abba a kozmikus rendszerben kell helyet foglalnia, amely kozmikus rendszer az ő létezésének, kifejlésének és kialakulásának feltétele."
(Szegeden, 1939 április 18-án Bartók György)
Egészvászon kötésben, az eredeti papírborító a könyvtáblán.  Körülvágatlan példány. jó állapotban. (Biz. 704)  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 9 000Ft.-

Szellemtudomány (Az ember és a létezés titkai)

Online antikvárium: Szellemtudomány (Az ember és a létezés titkai) Szerző:
Váradi Tibor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 241
Szerkesztő:
Balikó Nándor, Mayer Adrienn
Sorozat:
Szellemtudomány 1.

Az ősi tanítások szerint az ember mint szellemi lény valamikor a létezés középpontjában volt, egységben az Abszolútummal. Ebből a centrumból azonban kisodródott a létezés perifériájára, s elfelejtette, honnan jött, hová tart, és ki is ő valójában. Az egységből a kétségbe, a kettősségek világába esett. Az egységbe való visszatérés csak az egészséges ember számára lehetséges. EGÉSZ-ségünk alapja pedig a létezés minden területével való szeretetteljes harmónia és összhang: önmagunkkal és embertársainkkal, a természettel és a természetfelettivel.
A különféle vallások és szellemi áramlatok azért keletkeztek, hogy az embert visszavezessék az Ősforráshoz, a Végső Okhoz. Ennek útját-módját tanították az emberiség nagy vallásalapítói, mesterei és beavatottjai. Mivel sokfélék vagyunk, sokféle út létezik. Ezek egyike a szellemtudomány útja, amely a mai kor emberének szól, és képes őt visszavezetni az egységbe. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-