KATEGÓRIÁK

Böngésző

Hadtörténelem Hadtudomány, hadművészet, hadpolitika, hadtörténet, harcászat, háborúk, ütközetek, csaták

1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. 1-3. köt.

Online antikvárium: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. 1-3. köt. Szerző:
Id. Görgey István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1885-1888
Oldalszám: XX, 323; XII, 698; XII, 732 p.

Az 1848-49. évi harcok és ami azután következett, aminek a történetíró szem- és fültanúja volt. 3 kötet, szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 80 000Ft.-

1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. 1. köt.

Online antikvárium: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. 1. köt. Szerző:
Id. Görgey István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1885
Oldalszám: 323

Az 1848-49. évi harcok és ami azután következett, aminek a történetíró szem- és fültanúja volt. Csak 1. kötet. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A báró Fejérváry nevét viselő Cs. és Kir. 46. gyalogezred érdemkönyve

Online antikvárium: A báró Fejérváry nevét viselő Cs. és Kir. 46. gyalogezred érdemkönyve Szerző:
S.n.
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1907
Oldalszám: 183+ 2 t.

  A gyalogezred korai története két szálon futott. 1745-ben Mária Terézia uralkodása idején alapították a tiroli országos és tábori ezredet, amely 1769-ben a 46-os sorszámot kapta, azonban ez az alakulat 1809-ben megszűnt. 1762-ben 1. erdélyi határvidéki gyalogezred néven hoztak létre egy alakulatot, ami több átszervezést követően a 16. román határőrvidéki ezred nevet kapta. 1851-ben ezt az alakulatot alakították át 46-os hadrendi sorszámú gyalogezreddé. Az ezredtörténet ezt a dátumot tekintette az ezred újjáalapítási évének. 1853-ban lett a 46. gyalogezred hadkiegészítési területe Szeged és környéke. Az alakulat 1878-ban részt vett Bosznia-Hercegovina megszállásában. A III. zászlóalja ezt követően is a térségben maradt, Prijepoljén, majd a későbbiekben Avtovac lett a helyőrsége. Szegeden 1882-ben épült fel a Mars téri laktanya, az ezred új otthona, ezt követően váltak a 46-osok a város háziezredévé. 1887-től Báró Fejérváry Géza gyalogsági tábornok, 1884–1903 közötti honvédelmi miniszter, az 1905–1906-os évek miniszterelnöke volt az ezred tulajdonosa. A kiadvány kivonatot tartalmaz az ezred történetéből, ismerteti az ezredtagok kiváló tetteit az 1859., 1866. és 1878-iki hadjáratokban és felsorolja hadseregünk dicsnapjait. Kopottas borítóval, de tűrhető állapotban. Néhány lapon tulajdonosi bejegyzés. Ritka!    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 40 000Ft.-

A császári-királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háborúban (Hadszervezet, érdekérvényesítés, reformkísérletek)

Online antikvárium: A császári-királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háborúban (Hadszervezet, érdekérvényesítés, reformkísérletek) Szerző:
Bagi Zoltán Péter
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2011
Oldalszám: 523

A szerző nagyszabású műve a Habsburg Monarchia és Oszmán Birodalom között Magyarországon folyó 15 éves háborút (1593–1606) tárgyalja újszerű, nem eseménytörténeti, hanem inkább hadszervezési, logisztikai megközelítésben. A szerző a Habsburg-hadsereg nézőpontjából közelíti meg a háború történéseit. Bemutatja a császári-királyi hadak szervezeti felépítését, tisztségviselői karát, a gyalogság és lovasság főbb típusait, a csapatok verbuválását, társadalmi összetételét. Részletesen elemzi a hadsereg zsoldba fogadásának mechanizmusát, a zsoldfizetés nehézségeit, a hadi vállalkozók és a felfogadott katonák visszaéléseit. Kitér a Habsburg-udvar racionalizálási, költségcsökkentő tervezeteire, és azok törvényszerű kudarcára is. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A Cs. és Kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei a román háború kitörésétől Erdély visszafoglalásig 1916. aug. 27-től okt. közepéig (Dedikált!)

Online antikvárium: A Cs. és Kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei a román háború kitörésétől Erdély visszafoglalásig 1916. aug. 27-től okt. közepéig (Dedikált!) Szerző:
Vitéz Dési Bajnóczy József vkszt. ezredes
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1931
Oldalszám: 201 + mell.

„A világháborút ismertető művek legnagyobb része nagy keretekben vagy egész hadjáratok vagy egyes hadseregek és csaták történetét tárgyalja. Aránylag kicsiny ama munkák száma, amelyek hadseregnél kisebb egységek avagy egyáltalában a hadosztály, a középső vezetés hadműveleteivel foglalkoznak. Amidőn mint a 71. hadosztályparancsnokság I.a. vezérkari tiszti teendőit ellátó egykori résztvevő, eme hadosztály 50 napos mozgó hadműveleteit ismertetni igyekszem, teszem azt ama célból, hogy a háborúban a középső vezetésnél adódott mindama kérdéseket, feladatokat, súrlódásokat és jelenségeket feltárjam, amelyek az események történeti lefolyását a rideg valóságban irányítják. A háború bizonytalan légkörében született egyes vezetői elhatározások és tervek, a végrehajtás és az elért eredmények vagy balsikerek megvilágítása, úgy a hadviselt, mint pedig a hadi tapasztalatokkal nem rendelkező fiatal katona számára érdekes és igen tanulságos. Törekszem a felmerült harcászati és hadászati kérdéseket mindkét oldalon a legújabb román források kiértékelésével az élő valóságban fennállott helyzetek keretében kritikai módon megvilágítani. Kitérek nagy vonásokban a hadosztály rögtönzött mivoltából fakadó szervezési tevékenységekre, a híradásra és az anyagi ellátásra is.” Szöveg közti vázlatokkal, eredeti fényképfelvételekkel és 17 kihajtható melléklettel. Dedikált, árverési tétei, ritka, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 150 000Ft.-

A Cs. és K. negyedik Huszárezred története

Online antikvárium: A Cs. és K. negyedik Huszárezred története Szerző:
Zuna Edgár
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1897
Oldalszám: 122
Fordító:
Cserhalmi Jenő

Kivonat a legénység részére. "Ezredünk, az osztrák-magyar monarchia, s így tehát az egész világ legrégibb ezredeinek egyike, alapításától (az 1734. évben) jelen napjainkig, tehát 162 év óta, sok változatos és érdekes mozzanatot élt át úgy háborúban, mint békében. Emez élmények története a hivatalos adatok alapján össze lett állítva, s felmutatja előttünk a négyes huszárokat az európai szárazföldnek majd minden hadi színterén, amint 266 ütközetben és csatában... a legvitézebbek sorai közt állanak." Árverési tétel, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 30 000Ft.-

A Doberdó védelme az első isonzói csatában

Online antikvárium: A Doberdó védelme az első isonzói csatában Szerző:
Báró Somorjai Lukachich Géza
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1918
Oldalszám: 92

Doberdó a magyarság számára szimbolikus jelentéssel bír, s annak a gyászos emlékű történelmi-földrajzi fogalomsornak a része, amelybe Mohács, vagy a Don-kanyar is tartozik. A súlyos veszteségeket, szomorú emlékeket idéző fogalmon túl azonban a Doberdó a magyar hadtörténelem egyik legfontosabb emlékhelye és egyúttal a magyar katonai helytállás és hősiesség jelképe is. A Doberdó-fennsík kopár kövein, a fennsík védelmének legkritikusabb pontjain több mint egy éven keresztül döntően a korabeli Magyarország területéről származó ezredek harcoltak és a legnehezebb körülmények között védték az akkori közös hazát, az Osztrák-Magyar Monarchiát. A Doberdó a magyar köztudatban általuk és miattuk vált fogalommá. 1915. június 23-án kezdődött az első isonzói csata, melyet aztán a következő három évben még 11 követett. Vagy 100 ezer magyar halott volt a Monarchia félmillió áldozata között, a másik oldalon még nagyobb veszteségeket könyveltek el, Olaszország 750 ezer embert veszthetett a kegyetlen terepen zajló állóháborúban. Doberdó neve elválaszthatatlanul egybeforrt a legendás magyar vitézséggel, mely ebben a háborúban az ősi magyar virtus minden erejével lángra lobbant, és vakító fénye az egész világ előtt tisztán olvashatóan hívta fel a figyelmet e nemzet ezeréves történetére és sértetlenül megőrzött ősi erényeire. Kopott borítóval, belül jó állapotban, térképekkel.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A háborúról I-II.

Online antikvárium: A háborúról I-II. Szerző:
Carl von Clausewitz
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1961, 1962
Oldalszám: 348, 517
Fordító:
Dr. Réczey Ferenc
Szerkesztő:
Monoszlay Gyula (bev.)

A nagy francia forradalom, majd a napóleoni háborúk a hadviselésben új korszak beköszöntét jelentették. Elengedhetetlenné vált új általános érvényű összefüggések megállapítása és rendszerbe foglalása. Ezt a korszak kétségtelenül legjelentősebb katonai teoretikusa Carl von Clausewitz oldotta meg leginkább időtállóan. 2 kötet, négy térképpel illusztrált. Kiadói vászonkötésben, szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 58 könyv
1. oldal / 8 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: