KATEGÓRIÁK

Böngésző

Szépirodalom Horror, misztikus, gothic

VISSZA A CSOPORTHOZ
Könyv: Lovecraft-sorozat
Lovecraft-sorozat - 1. Kép

Lovecraft-sorozat

Szerző: H.P.Lovecraft
Kiadó: Lazi
Kiadás éve: 1998,1999,2000,2001
Kiadás helye: Szeged
Oldalszám: 185, 200, 217, 194, 171, 191

Az a­me­ri­ka­i ,,­sö­tét" i­ro­da­lom Po­e-­hoz, Hawt­hor­ne-­hoz és Amb­ro­se Bi­er­ce-­hez fog­ha­tó ó­ri­á­sa, Ho­ward P­hil­lips Lo­vec­raft k­lasszi­kus tör­té­ne­te­i­nek gyűj­te­mé­nye e sorozat,.
Az í­ró mű­ve­i­nek va­rá­zsát az ad­ja, hogy a le­he­tő leg­fan­tasz­ti­ku­sabb rém­sé­ge­ket is vissza­fo­gott szá­ra­z­ság­gal, tu­dó­si, po­zi­ti­vis­ta szenv­te­len­ség­gel, u­gyan­ak­kor köl­tő­i­en ti­tok­za­tos at­mo­szfé­rá­ba bur­kol­va ké­pes e­lő­ad­ni. Lo­vec­raft o­lyan húrt szó­lal­ta­tott meg, mely­nek rez­gé­se fa­junk em­lé­ke­ze­té­nek mély­sé­ge­i­be ha­tol, e­mel­lett kör­vo­na­la­kat a­dott az ö­rö­kös fé­le­lem­nek, mi­sze­rint mind­annyi­an a fö­löt­tünk ál­ló sö­tét e­rők ál­do­za­ta­i, já­ték­sze­re­i va­gyunk. 6 mű, jó állapotban. Az őrület hegyei Árnyék az időn túlról Az árnyak borzalma Sötét testvériség Az álom fala mögött Árnyak a kapu előtt

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-
split