KATEGÓRIÁK

Böngésző

Történelem Művelődéstörténet, civilizációtörténet, kultúrtörténet

VISSZA A CSOPORTHOZ
Könyv: Nyelvrokonság és hunhagyomány (Rénszarvas vagy csodaszarvas? Nyelvtörténet és művelődéstörténet)
Nyelvrokonság és hunhagyomány (Rénszarvas vagy csodaszarvas? Nyelvtörténet és művelődéstörténet) - 1. Kép

Nyelvrokonság és hunhagyomány (Rénszarvas vagy csodaszarvas? Nyelvtörténet és művelődéstörténet)

Szerző: Sándor Klára
Kiadó: Typotex
Kiadás éve: 2011
Kiadás helye: Bp.
Oldalszám: 468

Sokan nem szí­ve­sen mon­da­nak le az „At­ti­la-örök­ség­ről”, bár el­fo­gad­ják a finn­ugor nyel­vé­sze­ti ér­ve­ket. Iga­zuk van: a nyel­vé­szet és a mű­ve­lő­dés­tör­té­net té­nyei nem­hogy ki­zár­ják, sőt, ki­egé­szí­tik egy­mást. Egy nyelv tör­té­ne­te nem azo­nos a nép tör­té­ne­té­vel, s a nyelv csu­pán az egyik, de nem fel­tét­len a leg­fon­to­sabb is­mér­ve az et­ni­kum­nak. A nyelv­tör­té­net va­ló­sá­ga és a mon­dák igaz­sá­ga meg­fér egy­más mel­lett. Össz­hang­ba hoz­ha­tó, hogy a ma­gyar nyelv az urá­li­nak (ezen belül finn­ugor­nak) ne­ve­zett nyel­vek­kel mu­tat­ja a leg­több közös vo­nást, hogy a ma­gya­rok „török nép­ként” ér­kez­tek a Kár­pát-me­den­cé­be, s hogy év­szá­za­dok óta hun ere­de­tű­nek tart­ják ma­gu­kat. Jó állapotban.            

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-
split